دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر هشتگرد

لیست نمرات:زبان برنامه نویسی وب                                                    ورودی : مهر

ردیف

نام خانوادگی

نام

نمره نهائی

نمره به حروف

توضیحات

1

آبادارباشی

سحر

16.5

شانزده نیم

 

2

آذری

حامد

4

چهار

 

3

افتخاری

سیدحیدر

16.5

شانزده نیم

 

4

افشار

فرهاد

20

بیست

 

5

اکبرآبادی

مژگان

14

چهارده

 

6

اکبرزاده

نسرین

20

بیست

 

7

بادوام

سهیلا

17

هفده

 

8

توده زارع

رحیم

15

پانزده

 

9

حجت جو

حسین

18.5

هجده نیم

 

10

حسینی

سید زیا الدین

12

دوزده

 

11

حشمتی

امیر

19.5

نوزده نیم

 

12

خورمهر

مسعود

7

هفت

 

13

راستکردار

مسعود

14.5

چهارده نیم

 

14

رزانی

خلیل

20

بیست

 

15

رشوند

عباس

18.5

هجده نیم

 

16

رفیعائی

مصطفی

17

هفده

 

17

سادات موسوی

سمانه

12

دوازده

 

18

ساعدی

محمد رضا

14

چهارده

 

19

سلیمی

سروش

12

دوازده

 

20

سمیعی

احسان

17

هفده

 

21

شمسی پور

جعفر

13.5

سیزده نیم

 

22

شیخ محمدی

علی

20

بیست

 

23

شیردل

رضا

16

شانزده

 

24

صالحی

زهرا

١٨

هجده

 

25

غلامی

ناصر

12.5

دوازده نیم

 

26

فلاح قنبری

علی نقی

9.5

نه نیم

 

27

فلاح نژاد

روح اله

20

بیست

 

28

فیروزی

خلیل

12.5

دوازده نیم

 

29

کریمیان

صادق

9.5

نه نیم

 

30

کشاورزی

منصور

8.5

هشت نیم

 

31

کمرروستا

مهدی

14

چهاده

 

32

معدنکن

حمید

12

دوازده

 

33

موسوی

اله یار

12.5

دوازده نیم

 

34

نوروستا

محمدرضا

12

دوزده

 

35

نوزعیم

عبداله

15.5

پانزده نیم

 

 

 

دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر هشتگرد

لیست نمرات:زبان برنامه نویسی وب                                     ورودی : اردیبهشت

ردیف

نام خانوادگی

نام

نمره نهائی

نمره به حروف

توضیحات

1

آزادفلاح

مریم

19

نوزده

 

2

احمدی

هاجر

20

بیست

 

3

ادیب زاده

مهدی

6.5

شش نیم

 

4

اسماعیلی

محمد

16.5

شانزده نیم

 

5

امامی

فائزه

غ

غایب

 

6

ایران شاهی

عبدالرضا

9

نه

 

7

بدرخانی

نادر

12.5

دوازده نیم

 

8

بدری

منیژه

20

بیست

 

9

حسن پور

معصومه

12

دوازده

 

10

حسن نژاد

وحید

16.5

شانزده نیم

 

11

حسینی

میترا

20

بیست

 

12

خرمن بیز

فاطمه

20

بست

 

13

خلج

میلاد

6.5

شش نیم

 

14

دولتی

محمد

20

بیست

 

15

روزبهی

علیرضا

15.5

پانزده نیم

 

16

روستا آزاد

سهیلا

20

بیست

 

17

ساریجلو

ابوالفضل

14

چهارده

 

18

سلطانیان

علی

18.5

هجده نیم

 

19

سلیمی

احمد

16.5

شانزده نیم

 

20

شا محمدی

علی

20

بیست

 

21

شفیعی

سعید

12.5

دوازده نیم

 

22

عبدی

فرهاد

18

هجده

 

23

فتاحی

داود

20

بیست

 

24

فلاحی پناه

مهرنوش

غ

غایب

 

25

کبریائی

علی

غ

غایب

 

26

کیاحیرتی

شهربانو

17.5

هفده نیم

 

27

گروسی

زهرا

15

پانزده

 

28

گلباز

مهدی

12

دوازده

 

29

محسنی

ندا

14.5

چهارده نیم

 

30

مطلبی

محسن

20

بیست

 

31

معدنکن

موسی

غ

غایب

 

32

معدنی پور

داود

15

پانزده

 

33

مهدوی زاده

سارا

13

سیزده

 

34

میرزائی

قاطمه

14

چهارده

 

35

ناصری

سحر

12

دوازده

 

36

نوبخت

محمد حسن

9.5

نه نیم

 

37

وکیلی

علیرضا

19.5

نوزده نیم

 

38

هاشم لو

زینب

غ

غایب

 

39

هنرور

امین

14

چهارده