دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر هشتگرد

لیست نمرات:کارگاه کامپیوتر رشته سخت افزار                                                 ورودی : مهر و اردیبهشت

ردیف

نام خانوادگی

نام

نمره عملی

نمره کتبی

نمره نهائی

نمره به حروف

توضیحات

1

آتش بسته

خسرو

6

4.5

10.5

ده نیم

 

2

اصل زعیم

مریم

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

3

افتخاری

صغری

8.5

7

15.5

پانزده نیم

 

4

اکبر زاده

نسرین

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

5

امین رنجبر

آزاده

7.5

6.25

13.75

سیزده هفتاد پنج

 

6

باقرزاده

زینب

6.5

5.5

12

دوازده

 

7

باقری

ابوالفضل

6.5

7.5

14

چهارده

 

8

باقی پور

احمد

8.5

4

12.5

دوازده نیم

 

9

بیابانی

پروین

10

10

20

بیست

 

10

بیات

محمد رضا

6

5.75

11.75

یازده هفتادپنج

 

11

پرتوی

عماد

8

8

16

شانزده

 

12

تیموری

محمد

9

2.5

11.5

یازده نیم

 

13

جمشید وند

سجاد

6

4.5

10.5

ده نیم

 

14

حبیبی

سمیه

7.5

8.5

16

شانزده

 

15

حسینی

میترا سادات

6

4.75

10.75

ده هفتادپنج

 

16

خسرو پور

طاهره

6.5

8.25

14.75

چهارده هفتاد پنج

 

17

خوشه گیر

سعید

5.5

5.5

11

یازده

 

18

رضائی

فاطمه

10

7.75

17.75

هفده هفتاد پنج

 

19

رنجبر کهن

زهرا

6.5

6.5

13

سیزده

 

20

سادات رسول

زهره

7.5

9.25

16.75

شانزده هفتاد پنج

 

21

ساعی دهقان

پرستو

9.5

8.5

18

هجده

 

22

سلیمی

اکبر

8.5

7

15.5

پانزده نیم

 

23

شکر گزار

مرتضی

8

0

8

هشت

کتبی غایب

24

صفاری

محمد عطا

10

7

17

هفده

 

25

صیادی

زهره

5.5

9

14.5

چهارده نیم

 

26

طاهری

فریبا

6.5

7

13.5

سیزده نیم

 

27

طاهری نژاد

سمیرا

5.5

6.5

12

دوازده

 

28

عظیمی

شهرام

8.5

9

17.5

هفتده نیم

 

29

عظیمی

مجتبی

6.5

8.5

15

پانزده

 

30

فلاح نژاد

زهرا

7.75

4.25

12

دوازده

 

31

قسمتی

مریم

10

10

20

بیست

 

32

قنات آبادی

شجاع الدین

8.5

7.25

15.75

پانزده هفتادپنج

 

33

کیانی

علی

10

0

10

ده

کتبی غایب

34

لطفی

روح اله

7.5

6.75

14.25

چهارده بیست پنج

 

35

محمدزمانی

ملیحه

6.5

7

13.5

سیزده نیم

 

36

محمدی

مرضیه

7

0

7

هفت

کتبی غایب

37

معدنکن

حسن

6.5

5.5

12

دوازده

 

38

ملکان

فاطمه

10

8.5

18.5

هجده نیم

 

39

موحدیان

زهرا

6

6

12

دوازده

 

40

میرسلیمی

فاطمه

7

5

12

دوازده

 

41

نجفی

عبداله

8.5

7.75

16.25

شانزده بیست پنج

 

42

نوروزی

محسن

8.5

8.5

17

هفده

 

43

میریعقوب زاده

هادی

7

4.25

11.25

یازده بیست پنج

 

44

بذرپاش

رضا

10

4.5

14.5

چهارده نیم

 

45

خلیلی پور

امیر

10

5.75

15.75

پانزده هفتادپنج

 

46

گل بابائی

محمدجواد

8.5

4

12.5

دوازده نیم