دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر هشتگرد

لیست نمرات:مبانی کامپیوتر رشته حسابداری                        ورودی : مهر

ردیف

نام خانوادگی

نام

نمره نهائی

نمره به حروف

توضیحات

10

ابراهیمی

رقیه

19.5

نوزده نیم

 

21

ابراهیمی

محسن

14.25

چهارده بیست پنج

 

13

ادیبی

مرضیه

15.75

پانزده هفتاد پنج

 

33

افتخاری

ابوالحسن

9.5

نه نیم

 

27

اله وردی نیا

فرشته

14.5

چهارده نیم

 

28

امیری

الهام

14

چهارده

 

16

امین رنجبر

مریم

15.25

پانزده بیست پنج

 

15

بهرامی

محسن

20

بیست

 

11

پیشگاهی

معصومه

18.25

هجده نیم

 

35

پیشگاهی

فاطمه

14

چهارده

 

7

تقوی

حبیبه

13

سیزده

 

14

حاتمی شاهی

امیر حسین

15

پانزده

 

38

حاجی پور

رحمت اله

11

یازده

 

17

حسن خانی

علیرضا

14.25

چهارده بیست پنج

 

6

حسینی

سارا

14

چهارده

 

40

حیدری

بهروز

13.5

سیزده نیم

 

39

زارع دار

جمشید

12.5

دوازده نیم

 

29

سامانی پور

فاطمه

17

هفده

 

22

سلیمانپور

ابوالفضل

14.75

چهارده هفتاد پنج

 

34

شارسان

علیرضا

16.25

شانزده بیست پنج

 

1

شهبازی

عیسی

15

پانزده

 

8

صادق

زهره

13

سیزده

 

4

صدیقی

مهسا

14.5

چهارده نیم

 

23

صفی

منصور

15.25

پانزده بیست پنج

 

18

عسگری

محمد جواد

13.25

سیزده بیست پنج

 

37

عسگری

زهرا

15.5

پانزده نیم

 

36

عقبائی

شهره

13

سیزده

 

3

فرجی

مریم

20

بیست

 

5

فلاح زاده

سهیلا

15

پانزده

 

25

محمدبیگی

علیرضا

13.25

سیزده بیست پنج

 

32

عظیمی

نسیم

16

شانزده

 

2

ناصری

مهوش

11

یازده

 

26

نریمانی

حدیثه

14.25

چهارده بیست پنج

 

31

نودهقان

مینا

13.5

سیزده نیم

 

12

نوذر قاضیانی

محمود

غ

غ

 

19

نوری

حسن

14.75

چهارده هفتاد پنج

 

41

نیازپور

فریده

10.5

ده نیم

 

24

نیازی فر

سجاد

15.25

پانزده بیست پنج

 

9

وفائی نژاد

فرشته

17

هفده

 

30

آقا محمدی

هادی

10.75

ده هفتاد پنج

 

20

یوسفی

مهدی

14.5

چهارده نیم