نمرات درس شبکه های کامپیوتری تئوری

دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز خانه کارگر

گروه :فن آوری اطلاعات     (شبکه های کامپیوتر)

استاد: هنرمندیان

ردیف

نام

نام خانوادگی

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

فاطمه

آزادفلاح

12.0

دوازده

 

2

ملیحه

آقا محمدی

13.5

سیزده نیم

 

3

جواد

ابراهیمی

14.5

چهارده نیم

 

4

امید

الطافی

16.0

شانزده

 

5

نگار

امامی

20.0

بیست

 

6

لیلا

انصاری

16.5

شانزده نیم

 

7

جواد

بابائی

17.5

هفده نیم

 

8

محمد

باران چشمه

18.0

هجده

 

9

حسین

پزشکپور

15.0

پانزده

 

10

مهتاب

پورسه

13.5

سیزده نیم

 

11

الهام

جواد خانی

20.0

بیست

 

12

حمید

حاجی لو

15.5

پانزده نیم

 

13

رقیه

حسن نژاد

15.5

پانزده نیم

 

14

سید مسعود

حسینی

20.0

بیست

 

15

مهدی

حق نژاد

12.0

دوازده

 

16

پگاه

حق نژاد

15.0

پانزده

 

17

مریم

حنیفی

20.0

بیست

 

18

الهام

رحیمی

20.0

بیست

 

19

محمد

شیری

17.0

هفده

 

20

شهرام

صحرادخانی

20.0

بیست

 

21

فاطمه

عبدی

18.0

هجده

 

22

محمد رضا

فلاح زاده

17.0

هفده

 

23

سیمه

بدر لومنفرد

17.0

هفده

 

24

نصراله

ناصر رنجبر

15.5

پانزده نیم

 

25

جواد

ورزدار

20.0

بیست

 

26

بهزاد

یوسفی

17.0

هفده