دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز خانه کارگر هشتگرد

گروه :فن آوری اطلاعات

واحد درسی :مهندسی فناوری اطلاعات

ردیف

نام

نام خانوادگی

نمره نهائی

نمره به حروف

توضیحات

1

فاطمه

آزادفلاح

11.5

یازده نیم

 

2

ملیحه

آقا محمدی

9.0

نه

 

3

جواد

ابراهیمی

17.0

هفده

 

4

امید

الطافی

13.0

سیزده

 

5

نگار

امامی

20.0

بیست

 

6

لیلا

انصاری

18.5

هجده نیم

 

7

جواد

بابائی

16.0

شانزده

 

8

محمد

باران چشمه

20.0

بیست

 

9

مهتاب

پورسه

18.0

هجده

 

10

الهام

جواد خانی

19.5

نوزده نیم

 

11

حمید

حاجی لو

16.5

شانزده نیم

 

12

رقیه

حسن نژاد

11.5

یازده نیم

 

13

سید مسعود

حسینی

20.0

بیست

 

14

مهدی

حق نژاد

9.0

نه

 

15

پگاه

حق نژاد

14.5

چهارده نیم

 

16

مریم

حنیفی

20.0

بیست

 

17

الهام

رحیمی

20.0

بیست

 

18

محمد

شیری

12.0

دوازه

 

19

فاطمه

عبدی

15.0

پانزده

 

20

محمد رضا

فلاح زاده

17.5

پانزده

 

21

سیمه

منفرد

16.5

شانزده نیم

 

22

نصراله

ناصر رنجبر

17.0

هفده

 

23

جواد

ورزدار

20.0

بیست

 

24

بهزاد

یوسفی

18.0

هجده