دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز خانه کارگر

گروه :فن آوری اطلاعات

واحد درسی :آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

ردیف

نام

نام خانوادگی

نمره پروژه

نمره کل

توضیحات

1

فاطمه

آزادفلاح

5

16.5

شانزده نیم

2

ملیحه

آقا محمدی

5

15.5

پانزده نیم

3

جواد

ابراهیمی

5

19.0

نوزده

4

امید

الطافی

5

16.5

شانزده نیم

5

نگار

امامی

5

20.0

بیست

6

لیلا

انصاری

5

17.0

هفده

7

جواد

بابائی

5

18.5

هجده نیم

8

محمد

باران چشمه

5

20.0

بیست

9

حسین

پزشکپور

5

18.0

هجده

10

مهتاب

پورسه

5

16.5

شانزده نیم

11

الهام

جواد خانی

5

19.0

نوزده

12

حمید

حاجی لو

5

18.5

هجده نیم

13

رقیه

حسن نژاد

5

14.5

چهارده نیم

14

سید مسعود

حسینی

5

20.0

بیست

15

مهدی

حق نژاد

5

15.0

پانزده

16

پگاه

حق نژاد

5

15.5

پانزده نیم

17

مریم

حنیفی

5

20.0

بیست

18

الهام

رحیمی

5

17.0

هفده

19

محمد

شیری

5

17.0

هفده

20

شهرام

صحرادخانی

____

____

_______

21

فاطمه

عبدی

5

19.0

نوزده

22

محمد رضا

فلاح زاده

5

18.5

هجده نیم

23

سیمه

منفرد

19.0

نوزده

24

نصراله

ناصر رنجبر

5

15.5

پانزده نیم

25

جواد

ورزدار

5

20.0

بیست

26

بهزاد

یوسفی

5

19.0

نوزده

 نمرات با احتساب نمره پروژه + نمره امتحان عملی + میانگین نمرات میان ترم= نمره کل محاسبه شده است

با آرزوی موفقیت در تک تک دوران زندگی